Verwijzing nodig?

Sinds 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit houdt in dat een verwijzing van een (huis-)arts niet altijd per se noodzakelijk is. Het heeft echter wel onze voorkeur om, bij ingewikkelde casussen, wel een verwijzing te ontvangen zodat er een zo volledig mogelijk beeld ontstaat van de situatie van uw patiënt. Let op! Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTD, in sommige gevallen zal een verwijsbrief dus noodzakelijk blijven. Dit geldt o.a. voor de Amersfoortse, CZ, DeltaLoyd, Ditzo, de Friesland, Kiemer, OHRA.
Graag ontvangen wij uw verwijzing digitaal direct via uw EPD, via zorgmail,  m.benhaddou@zorgmail.com, 500052263@lms.lifeline.nl, via Portavita of via een papieren verwijsformulier.

Download het digitaal verwijsformulier. Wilt u een (nieuw) papieren verwijsblok aanvragen?Neem dan even contact met ons op!

Wij verzoeken u de verwijsformulieren zo volledig mogelijk in te vullen en te voorzien van handtekening en agb-code van de arts en een praktijkstempel. De zorgverzekeraars eisen volledig ingevulde en ondertekende verwijsformulieren.
Per 1 januari 2017 is geen herhaalverwijzing meer nodig voor diëtetiek bij een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. Als een behandeling langer duurt dan twaalf maanden, stuurt de diëtist een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelend arts.

DTD (Directe Toegankelijkheid Diëtetiek)

Komt uw cliënt voor het eerst bij de diëtist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of men bij de diëtist aan het juiste adres is. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft de cliënt ook andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling en waarvoor de cliënt u nog niet heeft geraadpleegd. Zijn er twijfels, dan geeft de diëtist de cliënt het advies om eerst contact op te nemen met zijn/haar arts of bespreekt dit, in overleg met de cliënt, zelf met de (huis-)arts.

Wanneer verwijzen?

In de artsenwijzer diëtetiek staat vermeld bij welke aandoeningen en op welk moment u de cliënt kan doorverwijzen naar Diëtistpraktijk Food in Motion. De artsenwijzer is te raadplegen via artsenwijzerdietetiek.nl.

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de Zorgmodule Voeding, die ook in de diverse NHG-zorgmodules is opgenomen.

Rapportage

Het verloop van de dieetbegeleiding wordt op verschillende momenten tijdens de behandelperiode aan de behandelend arts gerapporteerd. Allereerst vindt er een rapportage plaats na een DTD-screening en na het eerste gesprek met de cliënt. Ook aan het einde van de behandeling of bij tussentijdse bijzonderheden vindt een terugrapportage plaats. Rapportage vindt bij voorkeur plaats via beveiligde email via Zorgmail /Lifeline. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de arts een schriftelijke rapportage per post.