books on zlibrary

Algemene voorwaarden 2022 Diëtistenpraktijk Food in Motion

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk Food in Motion en haar cliënt inzake behandeling en begeleiding.

Verhindering
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen en/of verzetten. Dit kan telefonisch (eventueel door de voicemail in te spreken), per mail of via de online-agenda op deze website. De geplande tijd van een niet (tijdig) afgezegde afspraak wordt bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw ziektekostenverzekeraar terugvragen en zijn dus voor uw eigen rekening. Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of op een erkende feestdag gaat de termijn van 24 uur in om 17:00 uur op de laatste voorgaande werkdag. Een afspraak op maandag dient daarom bij verhindering voor 17:00 uur op de voorgaande vrijdag telefonisch of via de online-agenda te worden afgezegd. Food in Motion is te bereiken op 06-1296790.

Vergoeding
Diëtistenpraktijk Food in Motion heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben, dan kunt u ook bij ons terecht, maar uw verzekering vergoedt slechts een gedeelte van de kosten.  Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de inhoud van zijn/haar verzekeringspolis te kennen en te weten of dieetadvisering vergoed wordt dan wel uit de basisverzekering, dan wel uit de aanvullende verzekering.

De zorgverzekering biedt 5 mogelijkheden voor vergoeding:

 1. Basisverzekering:
 • De kosten van dieetadvisering bij medische redenen worden vergoed vanuit de basisverzekering voor  3 uur per kalenderjaar , ten laste van het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder);
 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, zij kunnen kosteloos naar de diëtist voor minimaal 3 uur per kalenderjaar.
 1. Aanvullende verzekering
  De diëtist wordt aanvullend vergoed in een aantal aanvullende zorgverzekeringen. Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden niets, andere juist wel. Dit wisselt van 1-10 uur extra vergoeding voor dieetbegeleiding. De voorwaarden zijn verschillend per verzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar. Er kan uitsluitend aanspraak op de uren uit de aanvullende verzekering gemaakt worden wanneer de uren uit de basisverzekering verbruikt zijn.
 2. Ketenzorg
  Voor dieetadvisering bij diabetes, COPD en risico op hart-en vaatziekten zijn afspraken gemaakt tussen de diëtist en de meeste huisartsen in Amersfoort en Bunschoten. Dit wordt ketenzorg genoemd. De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist. U betaalt dan geen wettelijk verplicht eigen risico, maar uw aanspraak op vergoeding vanuit het basispakket en aanvullende zorgverzekering komt te vervallen voor de desbetreffende diagnose (Diabetes Mellitus, COPD of CVRM).
 3. Gecombineerde Leefstijl Interventie
  De kosten voor het 2 jaar durende SLIMMER programma worden geheel vergoed vanuit de basisverzekering en deze zorg gaat niet ten laste van het eigen risico. Deelname kan alleen na aanmelding door de huisarts of praktijkondersteuner.  Slimmer is alleen voor volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en vaatziekten en volwassenen met obesitas (BMI 30-40).
 4. Voedingsvoorlichting vanuit de aanvullende verzekering
  Voedingsvoorlichting is voorlichting en advies over gezonde voeding voor mensen zonder medische klachten. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van voedingsvoorlichting vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. U ontvangt een factuur die u zelf aan ons voldoet en vervolgens dient u deze in bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat vergoed wordt is afhankelijk van uw polis. Voedingsvoorlichting kan niet worden ingezet ter vervanging van diëtetiek.


Kosten diëtist zelf betalen:

Diëtistenpraktijk Food in Motion hanteert in 2023 het basistarief van € 20,50 euro per 15 minuten.
In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling. Deze tarieven gelden uitsluitend:

– wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben
– wanneer u meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt
– wanneer het gaat om voedingsvoorlichting
– wanneer u niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren
– wanneer u liever de rekening zelf ontvangt, buiten je verzekering om

Voor deze kosten ontvangt u van ons een factuur per mail of per post.

Tarieven
De meest actuele informatie over onze tarieven leest u op onze website. De tarievenlijst is ook op te vragen bij onze diëtisten.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

 1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
 2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Ook deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Facturering
In principe declareert Diëtistenpraktijk Food in Motion de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet verzekerd bent, wanneer u een restitutieverzekering heeft, de kosten buiten de aanvullende verzekering vallen of wanneer u niet verschijnt op uw afspraak zonder tijdig te annuleren ontvangt u een factuur (per mail of post) van Food in Motion. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van de kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij u bent verzekerd, schort de betalingsplicht niet op. Terzake de juistheid van de factuur zijn de gegevens van de administratie van Diëtistenpraktijk Food in Motion bindend, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

DTD
Komt u voor het eerst bij de diëtist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Zijn er twijfels, dan geeft de diëtist u het advies om contact met uw arts op te nemen of bespreekt dit, in overleg met u, zelf met de huisarts.

Rapportage
Om u een zo optimaal mogelijke behandeling te kunnen bieden zullen we uw huisarts, de praktijkondersteuner of de verwijzend arts door middel van rapportages op de hoogte brengen van uw resultaten. Daarnaast zullen we, indien nodig, mondeling overleggen met uw arts, praktijkondersteuner of andere zorgverlener om tot een voor u zo optimaal mogelijke behandeling te komen. Door het inplannen van een afspraak bij Food in Motion gaat u akkoord met het rapporteren en waar nodig overleggen met uw arts of praktijkondersteuner. Mocht u hier bezwaren tegen hebben geef dit dan duidelijk aan bij het eerste consult.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Diëtistenpraktijk Food in Motion sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
De cliënt is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren van medische informatie die van invloed kan zijn op de dieetbehandeling evenals informatie over het gebruik van medicatie en voedingssupplementen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben dan hopen we samen met u tot een oplossing te komen. U kunt daarvoor een afspraak maken met uw diëtist. Mochten we niet tot een oplossing komen dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Privacy
Diëtistenpraktijk Food in Motion gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons aan de regels die hiervoor gelden. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring. U kunt deze privacyverklaring ook opvragen bij onze diëtisten.

Beëindiging behandeling
De diëtist mag de behandeling ten alle tijde maatregelen treffen of de behandeling afbreken wanneer grenzen door de cliënt worden overschreden of wanneer de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Diëtistenpraktijk Food in Motion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De meest recente en daarmee geldige versie zullen we altijd direct op onze website plaatsen. Deze voorwaarden zijn in werking per 22 november 2022

Diëtistenpraktijk Food in Motion
Lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32157904
AGB praktijkcode 24051206