Algemene voorwaarden 2019 Diëtistenpraktijk Food in Motion

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk Food in Motion en haar cliënt inzake behandeling en begeleiding.

Verhindering
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen en/of verzetten. Dit kan telefonisch (eventueel door de voicemail in te spreken), per mail of via de online-agenda op deze website. De geplande tijd van een niet (tijdig) afgezegde afspraak wordt bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw ziektekostenverzekeraar terugvragen en zijn dus voor uw eigen rekening. Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of op een erkende feestdag gaat de termijn van 24 uur in om 17:00 uur op de laatste voorgaande werkdag. Een afspraak op maandag dient daarom bij verhindering voor 17:00 uur op de voorgaande vrijdag telefonisch of via de online-agenda te worden afgezegd. Food in Motion is te bereiken op 06-1296790.

Vergoeding
Diëtistenpraktijk Food in Motion heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars, uitgezonderd  De Friesland en alle labels van Caresq: Besured, National Academic, Promovendum, Iptiq, Eucare en Aevitae. Ben je hier verzekerd dan kan je ook bij ons terecht, maar je verzekering vergoedt slechts een gedeelte van de kosten, variërend van 60-80%. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de inhoud van zijn/haar verzekeringspolis te kennen en te weten of dieetadvisering vergoed wordt dan wel uit de basisverzekering, dan wel uit de aanvullende verzekering.

  1. Basisverzekering
    Vanuit de basisverzekering wordt dieetbehandeling vergoed voor 3 uur per jaar. Let op: dieetbehandeling wordt wel verrekend met het eigen risico van minimaal € 385,00. Dit houdt in dat, wanneer u nog niet door uw eigen risico heen bent, de kosten dus voor uw rekening komen. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar, zij zijn geen eigen risico verschuldigd. Ook wanneer u behandeld wordt vanuit de ketenzorg is geen eigen risico verschuldigd. Lees hierover meer onder het kopje ketenzorg.
  2. Aanvullende verzekeringen
    De diëtist wordt aanvullend vergoed in een aantal aanvullende zorgverzekeringen. Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden niets, andere juist wel. Dit wisselt van 1-10 uur extra vergoeding voor dieetbegeleiding. De voorwaarden zijn verschillend per verzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.
  3. Ketenzorg
    Ketenzorg in multidisciplinair verband (met meerdere zorgverleners zoals huisarts, praktijkondersteuner, diëtist) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste huisartspraktijken in Amersfoort en Hoevelaken zijn aangesloten bij ketenzorggroep Huisartsen Eemland Zorg. Diëtistenpraktijk Food in Motion maakt deel uit van deze keten voor de dieetadvisering. Mensen met Diabetes Mellitus en mensen met COPD of CVRM worden vaak in deze keten behandeld door de verschillende zorgverleners. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u wordt behandeld vanuit de ketenzorg. U betaalt dan geen wettelijk verplicht eigen risico, ma uw aanspraak op vergoeding vanuit het basispakket en aanvullende zorgverzekering komt te vervallen voor de desbetreffende diagnose (Diabetes Mellitus, COPD of CVRM).

Tarieven
Diëtistenpraktijk Food in Motion hanteert in 2019 het basistarief van € 17,50 euro per 15 minuten.
In de volgende situaties wordt dit tarief in rekening gebracht:
– u heeft uw afspraak niet of niet tijdig geannuleerd
– u heeft geen recht (meer) op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
– u wilt vaker komen dan uw verzekering vergoedt
– u wilt de rekening zelf ontvangen, buiten de verzekering om

De meest actuele informatie over onze tarieven leest u op onze website. De tarievenlijst is ook op te vragen bij onze diëtisten. De dieetadvisering door de diëtist bestaat uit meer dan alleen de gesprekken met u in de praktijk (directe tijd). Ook indirecte tijd wordt in rekening gebracht onder de noemer indirecte tijd/ individueel dieetvoorschrift . Deze tijd wordt besteed aan analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Alhoewel u hierbij  doorgaans niet aanwezig bent maakt deze tijd wel ook deel uit van de behandeltijd.

Facturering
In principe declareert Diëtistenpraktijk Food in Motion de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet verzekerd bent, wanneer u een restitutieverzekering heeft, de kosten buiten de aanvullende verzekering vallen of wanneer u niet verschijnt op uw afspraak zonder tijdig te annuleren ontvangt u een factuur (per mail of post) van Food in Motion. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van de kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij u bent verzekerd, schort de betalingsplicht niet op. Terzake de juistheid van de factuur zijn de gegevens van de administratie van Diëtistenpraktijk Food in Motion bindend, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

DTD
Komt u voor het eerst bij de diëtist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Zijn er twijfels, dan geeft de diëtist u het advies om contact met uw arts op te nemen of bespreekt dit, in overleg met u, zelf met de huisarts. Bij verzekerden van o.a. de Amersfoortse, CZ, DeltaLoyd, Ditzo, de Friesland, Kiemer en OHRA is een verwijsbrief noodzakelijk om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Diëtistenpraktijk Food in Motion sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
De cliënt is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren van medische informatie die van invloed kan zijn op de dieetbehandeling evenals informatie over het gebruik van medicatie en voedingssupplementen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben dan hopen we samen met u tot een oplossing te komen. U kunt daarvoor een afspraak maken met uw diëtist. Mochten we niet tot een oplossing komen dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Privacy
Diëtistenpraktijk Food in Motion gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons aan de regels die hiervoor gelden. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring. U kunt deze privacyverklaring ook opvragen bij onze diëtisten.

Beëindiging behandeling
De diëtist mag de behandeling ten alle tijde maatregelen treffen of de behandeling afbreken wanneer grenzen door de cliënt worden overschreden of wanneer de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Diëtistenpraktijk Food in Motion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De meest recente en daarmee geldige versie zullen we altijd direct op onze website plaatsen. Deze voorwaarden zijn in werking per 1 januari 2019

Diëtistenpraktijk Food in Motion
Lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32157904
AGB praktijkcode 24051206